Değerli Ankara Üniversiteliler;

Eğitim-öğretim ve araştırmada Üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan Üniversitemizin, bilim-buluş-teknoloji-yöntem boyutlarında ülke kalkınması ve toplum refahına katkı sorumlulukları giderek büyümektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde en önemli etken, kuşkusuz öncelikle ülkemiz için katma değer yaratan bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesidir.

Bilimsel araştırma öngörüşümüz; doğaya, kültürel gelişime, etik ve estetiğe duyarlı bir yaklaşımla bilimsel bilgiye evrensel katkılar yaparken, ülkemizin ve toplumumuzun gereksinimlerini dikkate alan bilimsel sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları hayata geçirmektir. Bu konuda öz görevimiz ise; evrensel bilgiye erişim özelliğine sahip ortamlarda yayımlanan bilimsel yayınlarımızın sayısını ve niteliğini artırmak, patentler ve faydalı modellerle üretime yönelik ve endüstriyel değeri olan teknolojiler yaratmaya yönelmek, sosyal ve ekonomik sorunlara analitik yaklaşımlarla çözüm önerileri içeren, her boyuttaki yönetişimi etkili ve verimli kılmayı hedefleyen özgün çalışmalar ortaya koymaktır.

Ankara Üniversitesi; temel bilimler, teknolojik bilimler, sağlık bilimleri, tarım bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde bilimsel disiplinlerin temsil edildiği geniş alanlara yayılan bir akademik yapıya ve yetkin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Öncelikli araştırma alanları; biyoteknoloji, bilişim, sağlık ve gıda, tarımsal ve hayvansal üretim, yeni malzeme teknolojileri, bilgi toplumu ve yönetişim konularından oluşmaktadır. Yakından incelendiğinde, bu araştırma alanlarında başarılı çalışmaların yapılması için disiplinler arası etkileşimlerin gerekliliği öne çıkmaktadır.Üniversite olarak dikkatle takip ettiğimiz bir olguda; ulusal bilim ve teknoloji politikalarımızın üniversiteleri sosyo-ekonomik sektörler itibariyle sanayi, kurum ve kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri geliştirmeye teşvik etmesi, aynı zamanda da uluslararası araştırma projeleri açılımına yönlendirmesidir.

Bu görüş ve düşünceler ışığında gözden geçirilerek yenilenen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergemiz, 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönergenin, tüm araştırmacılarımıza yararlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Erkan İBİŞ

Ankara Üniversitesi Rektörü

Ankara Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan ve Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kaynaklarından desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

 

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge,  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 10.04.2002 tarih ve 24722 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede adı geçen;

 •        a. Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
 •        b. Komisyon: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,
 •        c. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi: İlgili Kanun ve Yönetmelik uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen amaçlar için BAP kaynaklı ve yönetiminde Ankara Üniversitesi katkısı gerekli olan ulusal ve uluslararası kaynaklı bilimsel araştırma projelerinin idari, mali ve her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, koordine edilmesi ve bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,
 •        d. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,
 •        e. Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında, sonuçları ile bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen ve Ankara Üniversitesi BAP kaynakları ile desteklenen, aşağıda tanımları yapılan bilimsel araştırma proje türleridir.
 • Proje Yöneticisinin verebileceği proje sayısı her yıl BAP Komisyonunca belirlenir.
 •        Bağımsız Projeler (BP): Konusu proje yöneticisi tarafından belirlenen, öğretim üyelerinin bilimsel araştırmaları sürekliliği içerisinde yer alan lisansüstü tezleri de kapsayabilen, başvuruları yılda iki kez kabul edilen, başvuru dönemleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen araştırma veya geliştirme projelerini,
 •        Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP): Ankara Üniversitesi öğretim üye ve/veya elemanlarının, ya da doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel veya disiplinlerarası ya da Ankara Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleri,
 •        Hızlandırılmış Destek Projeleri (HDP): Yeni özgün bir çalışma ile alt yapısı var olan araştırma birimlerinde araştırmacıların, halen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya çıkan bir gereksinimi karşılayabilmek için gerek duydukları desteği karşılamak üzere önerdikleri, temel amacı doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan, uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş (EK-13) ve bütçeleri Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından her yıl belirlenen projeleri,
 •        Altyapı Projeleri (AYP): Ülkenin ve/veya Ankara Üniversitesi’nin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji, topluma hizmet ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlar çerçevesinde Üniversitenin ve akademik birimlerin başlıca hedefleri ve gereksinimlerini dikkate alarak belirledikleri ilkeleri temelinde Rektörlük, fakülte dekanlıkları, yüksekokul, enstitü ve araştırma-uygulama merkezleri müdürlükleri tarafından teklif edilen projeler ile konusu Rektörlük veya Komisyonca bir araştırma grubuna önerilen ve ayrıntıları bu grupça tanımlanan projeleri,
 •        Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksek okullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen araştırma projeleridir. Bütçeleri ve başvuru sayısı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından her yıl belirlenir. Uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiştir. (EK-15)
 •        Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP): Üniversitemiz lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve sorumluluğu üstlenilerek bir yönetici öğretim üyesinin denetiminde verilen, Üniversitemiz lisans öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek, üniversitemizi temsilen kendi alanında yurt içi veya yurtdışı fuar, yarışma, bilimsel etkinliklere katılmak; patent almaya özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek nitelikteki ve uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş (EK-14) araştırma/geliştirme projeleri,
 •        f. Ulusal ve Uluslararası Kaynaklı Projeler (UKP): Desteği Ankara Üniversitesi BAP kaynaklarından sağlanmayan, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi ulusal kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve idari, mali, sekretarya hizmetlerinin BAP Koordinasyon Birimince yürütülmesi uygun olan projeleri,
 •        g. İlgili Akademik Birim Yönetimleri: Rektörlük, dekanlıklar, enstitü müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri, araştırma ve uygulama merkezi müdürlüklerini,
 •        h. Proje Personeli: Proje yöneticisi ve araştırmacılardan oluşur.
 •        Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden veya bu amaçla görevlendirilen, projenin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan, Ankara Üniversitesinde görevli öğretim üye ve/veya elemanlarını, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,
 •        Araştırmacılar: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler ile mezunlardır.
 •         i. Proje Destek Personeli: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; 4/B kapsamında kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve aşağıda tanımlanan, işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
 •        Destek Uzmanı: Projenin hazırlık ve yürütülmesi ile ilgili alanda mesleki veya teknik deneyimi olan yüksek lisans öğrencileridir.
 •        Uzman: Bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve projenin en az bir aşamasını sonlandırabilecek bilgiye sahip, proje tamamlandığında sonuçların bilimsel yöntemlerle değerlendirilip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek yeterliğe ve projenin gerektirdiği diğer özellik nitelik ve şartlara sahip doktora öğrencisi veya doktorasını tamamlamış kişilerdir.
 •        Yardımcı Eleman: Proje ile ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek, en az lise mezunu,  eğitim veya iş deneyimine sahip teknisyen, tekniker vb. kişilerdir.
 •        j. Proje Değerlendirme Grubu (PDG): Projelerin değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma aşamalarında Komisyona görüş oluşturmak üzere oluşturulan uzmanlar grubunu,
 •        k. Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişileri,
 •        l. Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını,
 •       m.     Projenin Dondurulması: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak ya da mücbir sebepler nedeniyle ve içeriği hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu görülen projelerin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine, ya da hangi koşullar ile sürdürüleceğine gelişmelere göre karar verilmek üzere proje faaliyetleri ile projenin idari ve mali işlemlerinin belirli bir süreyle kısmen veya tamamen durdurulması işlemini,
 •        n.       Projenin İptali: Gelişimine ilişkin ara raporlarına dayanılarak Komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmaları olanaksız görülen, ya da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/olanaksız olduğu kararına varılan projelerin, tüm işlemlerinin sonlandırılması işlemini,
 •        o.       Projenin Sonuçlandırılması: Sonuç raporu teslim edilen ve komisyonun olumlu görüş bildirdiği projenin bütün işlemlerinin tamamlanmasını,
 •        p.       Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre (05) veya (07) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını,
 •        r.        Proje Kodu: BAP Koordinasyon Birimi tarafından oluşturulan, proje başlangıç yılı, Bağımsız projeler için “B”, Kapsamlı projeler için “K”, Hızlandırılmış projeler için “H”, Lisansüstü Tez Projeleri için “L”, Öğrenci Odaklı Projeler için “Ö”, Altyapı Projeleri için “A” simgesi ile analitik bütçe sistemi kurumsal sınıflandırmasının üçüncü ve dördüncü düzeylerinden ve mali yılbaşında 1’den başlayarak oluşturulan kod yapısını ifade etmektedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Örgüt

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

Madde 4– Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürleri ile Üniversite Senatosu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen yedi (7) öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilerek seçilen Komisyon üyelerinin görev süresi dört (4) yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir (1) yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon en az üye tam sayısının yarısının katılımı ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı belirleyicidir.

Komisyon, 1. Maddede belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması,  iptali ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Proje Değerlendirme Grubu (PDG)

Madde 5 – Komisyona çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında üç ayrı PDG oluşturulur. Ayrıca ihtiyaç duyulursa disiplinler arası PDG’ler de oluşturulabilir. Bu grupların her biri, alanlarında sahip oldukları yayınları ve yayınlarına aldıkları atıflarla ileri çıkan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 1 yıl için görevlendirilen en az yedi (7) en fazla onüç (13) üyeden oluşur. Grupların oluşumunda grup alanına ilişkin her fakültenin temsil edilmesine özen gösterilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Gerek görüldüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden Proje Değerlendirme Grubu üyelerinde değişiklik yapabilir. Her bir PDG kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. PDG yürütülmekte olan hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvurularının Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

 

Proje Başvurularının Değerlendirilmesi

Madde 6 Projelerin değerlendirilmesi ve kabulü her yıl Komisyon tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Proje önerilerinin değerlendirilmesi son başvuru tarihinden itibaren en geç dört (4) ay içinde tamamlanarak projeye destek kabulü veya reddi konusunda sonuca varılır. Değerlendirme süresi gerektiğinde Komisyon tarafından uzatılabilir.

Madde 7– Projeler, Proje Hazırlama Kılavuzu (EK-1) doğrultusunda, Proje Başvuru Formu’na (EK-2) uygun olarak hazırlanır. Proje Hazırlama Kılavuzu her yıl BAP Komisyonunca güncellenir.

Madde 8- Proje Hazırlama Kılavuzundaki biçime uygun olarak hazırlanan Öğrenci Odaklı, Hızlandırılmış ve Altyapı Projeleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yoluyla doğrudan Komisyona sunulur. Bağımsız araştırma projelerinden, BAP komisyonunun belirleyeceği tutarın üzerindeki bütçeye sahip olan projeler altyapı projesi olarak değerlendirilerek Komisyona sunulur. Diğer projeler PDG’ de değerlendirildikten sonra Komisyona sunulur. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi projelerin Proje Dosyası Kontrol Listesi (EK-3)’ne göre eksiksiz bir dosya halinde Komisyona sunumunu sağlar. Bundan sonraki yazışmalar da Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yoluyla yürütülür.

 

Madde 9– Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına başvurduktan sonra yapılan değerlendirme sonucuna göre C puanı almış olan projelerin yürütücüleri, projelerini BAP formatına uygun olarak hazırlayıp yeni proje önerisi olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunduğunda bu projelerin değerlendirilmesi doğrudan BAP komisyonu tarafından yapılır.

Altyapı Projeleri ise; ilgili akademik birim yönetimleri tarafından, kurum ve akademik birimin bilimsel araştırma projeleri bağlamındaki öncelikleri esas alınıp, tercih sıralaması yapılarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilir. Bu projeler Proje Değerlendirme Grubu (PDG)’nun değerlendirilmesine sunulmaz ve desteklenip desteklenilmeyeceğine Komisyon tarafından karar verilir. Proje başvuruları yıl boyunca ve/veya belli dönemlerde yapılabilir. Proje başvuru dönemleri BAP Komisyonu tarafından belirlenir.

Madde 10– Komisyona gelen Altyapı, Hızlandırılmış ve Öğrenci Odaklı Projeler dışındaki proje önerileri, değerlendirilmek üzere bilim alanına göre ilgili Proje Değerlendirme Grubu (PDG)’na gönderilir. Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesinde belirtilen hususlarla birlikte proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yöneticisinin daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınlar, yöneticinin SCI, SSCI, AHCI vb. dizinlerde yer alan, Dünyaca tanınmış dergilerdeki yayınları, yayınlarına yapılan atıfların sayıları, varsa proje konusu ile ilgili yayınları, projenin mali portresi ve bunun gerçekçiliği, ayrıntılı harcama planı (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderleri) büyüklüğü gibi ölçütler dikkate alınır.

Madde 11– Proje Değerlendirme Grubu (PDG), biçimsel uygunluğu tam ve bilgi eksiği olmayan projeleri görüşlerini almak üzere en az bir (1) hakem Ankara Üniversitesi dışından olmak üzere en az iki (2) hakeme gönderir. Hakemler yönetici tarafından sunulan listeden seçilebileceği gibi, bu amaçla başka bilim insanlarından da yararlanılabilir. Proje yöneticisinin hakem olarak görevlendirilmesini istemediği hakemlere (EK-2 formunda belirttiği) proje gönderilmez. Hakemlerin, Proje Değerlendirme Grubunun ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu raportörünün yaptığı değerlendirme ve puanlar gizlilik esasına dayanır.

Madde 12 Hakemlerden görüşlerini Hakem Değerlendirme Formu (EK-4)’na göre hazırlamaları istenilir. Hakem görüşleri alınan projeler Proje Değerlendirme Grubu (PDG) tarafından değerlendirilir. Proje Değerlendirme Grubu (PDG) her proje için kendi üyeleri arasından raportör belirler. Raportör, görüşünü Proje Önerisi PDG Raportör Formu (EK-5)’na uygun olarak Proje Değerlendirme Grubuna sunar. Proje Değerlendirme Grubu projenin önerilen bütçesini de belirterek desteklenmesini veya desteklenmemesini gerekçeleri ile Proje Önerisi PDG Değerlendirme Formu (EK-6)’na uygun olarak Komisyona önerir. Raportör, görüşünü Proje Önerisi PDG Raportör Formu (EK-5 ve EK-6)’na uygun olarak BAP Komisyonuna sunar.

Madde 13– Proje Değerlendirme Grubundan gelen her bir proje için Komisyon üyeleri arasından kendi alan gruplarına göre bir raportör belirlenir.  Komisyon Raportörü değerlendirdiği proje hakkındaki raporunu, Proje Önerisi Komisyon Raportörü Formu (EK-7)’na uygun olarak hazırlayıp Komisyon’a sunar. Komisyon, eldeki bilgiler ve BAP kaynaklarını dikkate alarak desteklenmesi uygun bulunan ve bulunmayan projeleri oy birliği /oy çokluğu ile belirler. Bu süreçte, gerektiğinde proje yöneticileri sözlü sunuma çağrılabilir.

Madde 14– Komisyon veya Proje Değerlendirme Grubu (PDG) üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşamasında, PDG veya Komisyonun ilgili toplantısına katılmaz.

Madde 15- Desteklenmesine olanak bulunmayan projelerin yöneticilerine BAP Komisyon Raportörü raporu ile birlikte sonuç hakkında yazılı bilgi verilir.

Madde 16 Desteklenmesi uygun bulunan projeler Komisyon kararı ile Rektörün onayına sunulur. Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje yöneticisine tebliğinden sonra onbeş (15) gün içinde proje yöneticisi ve araştırmacılar ile Proje Destekleme Sözleşmesi (EK-8) ve BAP Koordinatörü tarafından onaylanan Proje Bütçesi ve Harcama Planı listesi (Ek-2’ de bulunan) imzalanır. Proje Yöneticisinin olmadığı durumlarda (yurtdışında görevli ya da raporlu vs.) Proje Yöneticisinin yetki verdiği araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje sözleşmesinin bir sureti proje yöneticisine verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Geçerli bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler Komisyon kararı ile iptal edilir.

Madde 17 Proje Yöneticisi, Sözleşmenin imzalanmasından sonra, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak ihtiyaç isteminde bulunur. Ardından, bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır.

Madde 18 Proje yöneticisi, projede ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları ile ihtiyaç duyulması halinde sarf malzemesi alımları için de teknik şartname hazırlanması ve ihale, muayene ve kabul işlemlerinde görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen proje yöneticilerinin projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir.

Madde 19 Proje yöneticilerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul edilen proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, yöneticisinin talebi halinde proje bütçesi güncellenebilir.

Madde 20 Projeler kapsamında alınan her türlü demirbaş malzeme Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince usulüne uygun şekilde kaydedilir ve projenin yürütüleceği ilgili akademik birime (dekanlık/yüksekokul/enstitü/merkez) proje yöneticisi ve ekibinin kullanımı için devredilir. Proje yöneticileri, proje kapsamında temin edilen makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda benzer konuda çalışan araştırmacıların kullanımına açmak zorundadır.

 

İzleme

Madde 21 Süresi bir (1) yıldan fazla olan kabul edilmiş projelerin yöneticileri projenin başlama tarihinden itibaren her bir (1) yılın sonunda Gelişme Raporu Formatı (EK-9)’na uygun olarak gelişme raporu vermekle yükümlüdür.

Raporda, o dönemdeki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve harcamalar özetlenir. Gelişme raporları, ilgili PDG’ nin Gelişme Raporu PDG Değerlendirme Formu (EK-10)’na uygun biçimde belirttiği görüşler dikkate alınarak, Komisyon tarafından değerlendirilir. Bu amaçla, gerektiğinde hakem görüşü de alınabilir. Komisyon bu değerlendirmesinde projenin olumlu/yeterli veya olumsuz/yetersiz olduğu sonucuna ulaşır. Projelerin sonraki yıllarda desteğinin devamı, Komisyonun bu projelerin gelişimi hakkında olumlu/yeterli görüşüne bağlıdır. Yukarıda belirtilen işlemler Altyapı Projeleri, Hızlandırılmış Projeler ve Öğrenci Odaklı Projeler için uygulanmaz.

Madde 22 Komisyon; projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda projenin düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde projeyi iptal edebilir veya araştırmacılarını değiştirebilir. Proje yöneticisinin gelişme raporunu uyarıya rağmen zamanında vermemesi, proje faaliyetleri ve takvimini iyi yürütmemesi, proje bütçesini kötü kullanması gibi durumlarda Yönergenin 27. Maddesi uygulanır. Proje yöneticisinin değiştiği durumlarda, bu yönetici ile imzalanmış olan Proje Destekleme Sözleşmesi (EK-8) feshedilmiş sayılır ve yeni yönetici ile tekrar sözleşme imzalanır.

 

Madde 23 Proje yöneticisi, öngörülmüş kalemler için gerekçeli ek ödenek veya cari harcama ile makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve diğer kalemler arasında gerekçeli ödenek aktarımı taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edilme zorunluluğu varsa bunun ortaya çıkış gerekçesi ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Ek ödenek tutarı toplam proje bütçesinin %50’sinden fazla olamaz. Talepler Komisyon tarafından karara bağlanır ve ilgili tüm alım başvuruları bu karardan sonra yapılabilir.

Sonuçlandırma

Madde 24 Bilimsel araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisi proje süresinin bitiminden en geç bir (1) ay önce Komisyondan gerekçeli ek süre isteyebilir. Ek süre bir yılı geçemez. Ek süre için başvuru tarihinde en son gelişme raporu teslim edilmiş olmalıdır. Başvuru Komisyon tarafından karara bağlanır. Projenin dondurulması halinde, çalışmaların yeniden başlatılmasına kadar geçen süre projenin kabul edilen süresine eklenir.

Madde 25 Sözleşmede belirlenen proje bitim tarihini izleyen üç (3) ay içinde proje sonuç raporu, ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Rapor Formatı (EK-11)’na uygun ve varsa projeden hazırlanan tebliğler, makaleler vb. eklenerek bir (1) kopya halinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine sunulur. Bu rapor, ilgili PDG’nin Sonuç Raporu PDG Değerlendirme Formu (EK-12)’na uygun olarak hazırladığı görüş ile birlikte, Komisyonca değerlendirilir. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir ya da reddedilebilir. Karar, proje yöneticisine yazılı olarak bildirilir. Komisyon tarafından kabul edilen kesin raporun son hali kabul tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden temin edilen cilt kapağı ile ciltlenmiş ve CD ortamına yüklenmiş olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar ISI’nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslararası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, yöntem, analiz ve bilimsel bulgular kesimleri bağlamında kabul edilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda, bu yayınların bir kopyası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilir.

Yukarıda belirtilen işlemler Altyapı Projeleri, Hızlandırılmış Projeler ve Öğrenci Odaklı Projeler için uygulanmaz. Altyapı projelerinin sonuç raporları, istenilen altyapının kurulduğu ve kendisinden beklenilen işlevleri yerine getirdiği bilgisi ile sınırlı olarak hazırlanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar ve Diğer Hükümler

Yaptırımlar

Madde 26 Proje yürütülmekte iken proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık saptandığında proje Komisyon kararı ile iptal edilir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler (5) yıl süreyle proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bu kişilere bir daha BAP desteği verilmez. Aynı uygulama, proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.

Madde 27 Proje gelişme raporunu belirlenen süre içinde vermeyen proje yöneticilerinin devam eden satın alma işlemleri durdurulur.  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünce yapılan ikazlara rağmen gelişme raporu vermeyen proje yöneticilerinin projeleri geçici süreyle durdurulur. Bu durum proje yöneticisine bildirilir. Verilen süre içinde halen gelişme raporu vermeyen proje yöneticisinin projesi iptal edilir. Projesi iptal edilen proje yöneticileri üç (3) yıl süre ile yeni bir proje önerisinde bulunamaz.

Sonuç raporu iptal edilen projeler kapsamında alınan aygıt ve ekipman proje yöneticisinden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir. Projesi iptal edilen ve/veya sonuç raporu reddedilen veya tüm uyarılara rağmen rapor vermeyen proje yöneticileri (5) yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz. Bu durum Komisyon kararı ile proje yöneticilerine bildirilir.

Madde 28 Projeden kaynaklanan Türkçe yayınlarda; “Bu araştırma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’nce desteklenmiştir. Proje No: ………… , Yıl” İngilizce yayınlarda ise; “This research has been supported by Ankara University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project Number: ………. , Yıl” dipnotu yer almalıdır. Ayrıca, “BAP Altyapı Projeleri” ile sağlanmış altyapıdan yararlanarak yapılan tüm yayınlarda bu durum aynı şekilde belirtilmelidir. Yapılan yayınların bir kopyası Komisyona sunulur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Ankara Üniversitesi’ne aittir.

Yürürlük ve Uygulama

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 29 Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58 inci Maddesi gereğince hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 30 Bu yönergenin mali hükümlerine ilişkin işlemlerde yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarına dayanılarak düzenlenerek yürürlükte bulunan “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 31 Ankara Üniversitesi Senatosunun 27.01.2009 tarih ve 2496 sayılı kararı ile kabul edilen “Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama İlkeleri” ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 32 Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 33 Bu Yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.