• Değerli Ankara Üniversiteliler;

Eğitim-öğretim ve araştırmada Üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan Üniversitemizin, bilim-buluş-teknoloji-yöntem boyutlarında ülke kalkınması ve toplum refahına katkı sorumlulukları giderek büyümektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde en önemli etken, kuşkusuz öncelikle ülkemiz için katma değer yaratan bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesidir.

Bilimsel araştırma öngörüşümüz; doğaya, kültürel gelişime, etik ve estetiğe duyarlı bir yaklaşımla bilimsel bilgiye evrensel katkılar yaparken, ülkemizin ve toplumumuzun gereksinimlerini dikkate alan bilimsel sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları hayata geçirmektir. Bu konuda öz görevimiz ise; evrensel bilgiye erişim özelliğine sahip ortamlarda yayımlanan bilimsel yayınlarımızın sayısını ve niteliğini artırmak, patentler ve faydalı modellerle üretime yönelik ve endüstriyel değeri olan teknolojiler yaratmaya yönelmek, sosyal ve ekonomik sorunlara analitik yaklaşımlarla çözüm önerileri içeren, her boyuttaki yönetişimi etkili ve verimli kılmayı hedefleyen özgün çalışmalar ortaya koymaktır.

Ankara Üniversitesi; temel bilimler, teknolojik bilimler, sağlık bilimleri, tarım bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde bilimsel disiplinlerin temsil edildiği geniş alanlara yayılan bir akademik yapıya ve yetkin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Öncelikli araştırma alanları; biyoteknoloji, bilişim, sağlık ve gıda, tarımsal ve hayvansal üretim, yeni malzeme teknolojileri, bilgi toplumu ve yönetişim konularından oluşmaktadır. Yakından incelendiğinde, bu araştırma alanlarında başarılı çalışmaların yapılması için disiplinler arası etkileşimlerin gerekliliği öne çıkmaktadır.Üniversite olarak dikkatle takip ettiğimiz bir olguda; ulusal bilim ve teknoloji politikalarımızın üniversiteleri sosyo-ekonomik sektörler itibariyle sanayi, kurum ve kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri geliştirmeye teşvik etmesi, aynı zamanda da uluslararası araştırma projeleri açılımına yönlendirmesidir.

Bu görüş ve düşünceler ışığında gözden geçirilerek yenilenen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergemiz, 03.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönergenin, tüm araştırmacılarımıza yararlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Erkan İBİŞ

Ankara Üniversitesi Rektörü


Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1 (1) Bu yönerge, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

 MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi uyarınca 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönergede adı geçen;

  1. Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
  2. Komisyon: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,
  3. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi: İlgili Kanun ve Yönetmelik uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen amaçlar için BAP kaynaklı ve yönetiminde Ankara Üniversitesi katkısı gerekli olan ulusal ve uluslararası kaynaklı bilimsel araştırma projelerinin idari, mali ve her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, koordine edilmesi ve bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Ankara Üniversitesi’nin araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi Rektörün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,
  4. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu Rektör tarafından görevlendirilen, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip ve Rektör’e karşı sorumlu kişiyi,
  5. Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

Bağımsız Projeler (BP): Konusu proje yürütücüsü tarafından belirlenen, başvuru dönemleri ve başvuru sayısı her yıl, BAP Komisyonu tarafından belirlenen araştırma veya geliştirme projelerini,

Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP):  Kişisel veya disiplinler arası ya da Ankara Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleri,

Hızlandırılmış Destek Projeleri (HDP): Yeni özgün bir çalışma ile alt yapısı var olan araştırma birimlerinde araştırmacıların, halen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya çıkan bir gereksinimi karşılayabilmek için gerek duydukları desteği karşılamak üzere önerdikleri, temel amacı doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan, uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş ve bütçeleri Komisyon tarafından her yıl belirlenen projeleri,

Yönlendirilmiş Proje:  Ülkenin ve/veya Ankara Üniversitesi’nin bilim politikasına ve/veya kurumsal ihtiyacına uygun olarak konusu, kapsamı, ihtiyaçları, bütçesi ve gerektiğinde yürütücüsü ve araştırma grubu Rektörlük ve/veya ilgili akademik birim yönetimleri tarafından önerilen ve Komisyon tarafından son hali belirlenen projeleri,

Altyapı Projeleri (AYP): Ülkenin ve/veya Ankara Üniversitesi’nin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji, topluma hizmet ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlar çerçevesinde Üniversitenin ve akademik birimlerin başlıca hedefleri ve gereksinimlerini dikkate alarak belirledikleri ilkeleri temelinde Rektörlük ve/veya ilgili akademik birim yönetimleri tarafından teklif edilen projeler ile konusu Rektörlük veya Komisyonca bir araştırma grubuna önerilen ve ayrıntıları bu grupça tanımlanan projeleri,

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksek okullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile sanatta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen, bütçeleri ve başvuru sayısı Komisyon tarafından her yıl belirlenen, uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş projeleri,

Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP): Üniversitemiz lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve sorumluluğu üstlenen bir yürütücü öğretim üyesinin denetiminde verilen, Üniversitemiz lisans öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek, üniversitemizi temsilen kendi alanında yurt içi veya yurtdışı fuar, yarışma, bilimsel etkinliklere katılmak; patent almaya özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek nitelikteki ve uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş projeleri.

f. Ulusal ve Uluslararası Kaynaklı Projeler (UKP): Desteği Ankara Üniversitesi BAP kaynaklarından sağlanmayan, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi ulusal kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve idari, mali, sekretarya hizmetlerinin BAP Koordinasyon Birimince yürütülmesi uygun olan projeleri,

g. İlgili Akademik Birim Yönetimleri: Rektörlük, dekanlıklar, enstitü müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri, araştırma ve uygulama                                 merkezi müdürlüklerini,

h. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılardan oluşur.

Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden veya bu amaçla görevlendirilen, projenin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan, Ankara Üniversitesinde görevli öğretim üye ve/veya elemanlarını, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,

Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeni ile projede yer verilen kişileri.

i. Proje Destek Personeli: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; Komisyon tarafından uygun görülen, proje süresi ve mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve aşağıda tanımlanan,işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Destek Uzmanı: Projenin hazırlık ve yürütülmesi ile ilgili alanda mesleki veya teknik deneyimi olan yüksek lisans öğrencileridir.

Uzman: Bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve projenin en az bir aşamasını sonlandırabilecek bilgiye sahip, proje tamamlandığında sonuçların bilimsel yöntemlerle değerlendirilip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek yeterliğe ve projenin gerektirdiği diğer özellik nitelik ve şartlara sahip doktora öğrencisi veya doktorasını tamamlamış kişilerdir.

Yardımcı Eleman: Proje ile ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek, en az lise mezunu,  eğitim veya iş deneyimine sahip teknisyen, tekniker vb. kişilerdir.

j. Proje Değerlendirme Grubu (PDG): Projelerin değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma aşamalarında Komisyona görüş oluşturmak üzere oluşturulan uzmanlar grubunu,

k. Hakem : Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje  gelişme   ve  sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını,

l. Projenin Dondurulması: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak ya da mücbir sebepler nedeniyle ve içeriği hakkında komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu görülen projelerin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine, ya da hangi koşullar ile sürdürüleceğine gelişmelere göre karar verilmek üzere proje faaliyetleri ile projenin idari ve mali işlemlerinin belirli bir süreyle kısmen veya tamamen durdurulması işlemini,

m. Projenin İptali: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak veya proje ekibinde muhtelif nedenlerden dolayı projenin yürümesini engelleyecek nitelikte eksilme olduğu durumlarda komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmaları olanaksız görülen, ya da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/olanaksız olduğu kararına varılan veya yürütücünün talebi üzerine dayandırıldığı sebepler Komisyonca uygun görülen projelerin tüm işlemlerinin sonlandırılması işlemini,

n. Projenin Sonuçlandırılması: Sonuç raporu teslim edilen ve komisyonun olumlu görüş bildirdiği projenin bütün işlemlerinin tamamlanmasını,

o. Özel Hesap  :   Yükseköğretim   kurumları   bütçelerinde   bilimsel   ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı yürürlükte olan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına  açtırılan banka hesabını,

p. Proje Kodu: BAP Koordinasyon Birimi tarafından oluşturulan, proje başlangıç yılı, Bağımsız projeler için “B”, Kapsamlı projeler için “K”, Hızlandırılmış projeler için “H”, Lisansüstü Tez Projeleri için “L”, Öğrenci Odaklı Projeler için “Ö”, Altyapı Projeleri için “A”, Yönlendirilmiş projeler için “Y” simgesi ile analitik bütçe sistemi kurumsal sınıflandırmasının üçüncü ve dördüncü düzeylerinden ve mali yılbaşında 1’den başlayarak oluşturulan kod yapısını,

r. YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Örgüt

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

MADDE 4– (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Ankara Üniversitesi Senatosu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az yedi (7) en çok onbir (11) öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilerek seçilen Komisyon üyelerinin görev süresi dört (4) yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir (1) yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu esası ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Komisyon Başkanının kararı belirleyicidir.

(3) Komisyon, 1. Maddede belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, değişiklik, tadilat, iptal ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.

(4) Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.

Proje Değerlendirme Grubu (PDG)

MADDE 5 – (1) Komisyona çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında üç ayrı PDG oluşturulur. Ayrıca ihtiyaç duyulursa disiplinler arası PDG’ler de oluşturulabilir. Bu grupların her biri, alanlarında sahip oldukları yayınları ve yayınlarına aldıkları atıflar gibi bilimsel yönleriyle öne çıkan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 1 yıl için görevlendirilen en az yedi (7) en fazla on üç (13) üyeden oluşur. Grupların oluşumunda grup alanına ilişkin her fakültenin temsil edilmesine özen gösterilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerek görüldüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden PDG üyelerinde değişiklik yapabilir.

(3) Her bir PDG kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

(4) PDG yürütülmekte olan hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda ve başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(5) Kararlar açık oylama ve oy çokluğu esası ile alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Başvurularının Değerlendirilmesi, Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

Proje Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Proje başvuruları yıl içinde Komisyon tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Proje başvuru dönemleri ve Proje Yürütücüsünün verebileceği proje sayısı her yıl Komisyon tarafından belirlenir.

MADDE 7 –  (1) Projeler, Proje Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda, Proje Başvuru Formu’na uygun olarak hazırlanır.

MADDE 8 – (1) Proje Hazırlama Kılavuzundaki biçime uygun olarak hazırlanan öğrenci odaklı, hızlandırılmış destek, altyapı, yönlendirilmiş ve bağımsız projelerden Komisyonun belirleyeceği tutarın üzerindeki bütçeye sahip olan projeler,  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yoluyla doğrudan Komisyona sunulur. Diğer projeler ise PDG’ de değerlendirildikten sonra Komisyona sunulur.

(2) Doğrudan Komisyona sunulacak bağımsız projelerin limiti her yıl Komisyonca belirlenir.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’na destek başvurusu yapmış ve yapılan değerlendirme sonucunda C puanı almış olan projelerin yürütücüleri söz konusu projelerini, yeni bir proje önerisi olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunduğunda bu projenin değerlendirilmesi doğrudan Komisyon tarafından yapılır.

(3) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde belirtilen hususlarla birlikte proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınlar, yürütücüsünün SCI, SSCI, AHCI vb. dizinlerde yer alan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayınları, yayınlarına yapılan atıfların sayıları, varsa proje konusu ile ilgili yayınları, projenin mali portresi ve bunun gerçekçiliği, ayrıntılı harcama planı (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk vb. giderler) büyüklüğü gibi ölçütler dikkate alınır.

MADDE 9 – (1) PDG, biçimsel uygunluğu tam ve bilgi eksiği olmayan projeleri görüşlerini almak üzere projenin niteliğine göre, hakemlere gönderebilir. Hakemler yürütücü tarafından sunulan listeden seçilebileceği gibi, bu amaçla başka bilim insanlarından da seçilebilir. Proje yürütücüsünün hakem olarak görevlendirilmesini istemediği kişilere proje gönderilmez. Hakemlerin, PDG’nin ve Komisyon raportörünün yaptığı değerlendirme ve puanlar gizlilik esasına dayanır.

MADDE 10 – (1) Hakemlerden görüşlerini Hakem Değerlendirme Formu’na göre hazırlamaları istenir. Her proje için PDG’nin kendi üyeleri arasından seçeceği raportör, hakem görüşünü aldığı proje hakkındaki kendi görüşünü PDG Raportör Formuna uygun olarak hazırlayarak PDG’ye sunar. PDG projenin önerdiği bütçe ile desteklenmesini veya desteklenmemesini gerekçeleri ile PDG proje önerisi değerlendirme formuna uygun olarak hazırlayarak Komisyona önerir.

MADDE 11– (1) PDG’den gelen her bir proje için Komisyon üyeleri arasından kendi alan gruplarına göre bir raportör belirlenir.  Komisyon raportörü değerlendirdiği proje hakkındaki raporunu, Komisyon’a sunar. Komisyon, eldeki bilgiler ve BAP kaynaklarını dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Bu süreçte, gerektiğinde proje yürütücüsü sözlü sunuma çağrılabilir.

MADDE 12 – (1) Komisyon veya PDG üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşamasında, PDG veya Komisyonun ilgili toplantısında toplantı dışına alınır.

MADDE  13 – (1) Desteklenmesi uygun bulunan projeler Komisyon kararı ile Rektörün onayına sunulur. Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje yürütücüsüne tebliğinden sonra on beş (15) gün içinde proje yürütücüsü ve araştırmacılar ile proje destekleme sözleşmesi, Komisyon tarafından kabul edilen proje bütçesi ve harcama planı listesi doğrultusunda imzalanır. Proje Yürütücüsünün yurtdışında görevli ya da raporlu olması gibi mücbir sebeplerden dolayı belirtilen sürede olmadığı durumlarda proje yürütücüsünün yetki verdiği araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje sözleşmesinin bir sureti proje yürütücüsüne verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Komisyon tarafından kabul görülen geçerli bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler Komisyon kararı ile iptal edilir.

Projelerin  İzlenmesi

MADDE 14 – (1) Proje Yürütücüsü, Sözleşmenin imzalanmasından sonra, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak ihtiyaç isteminde bulunabilir. Ardından, bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır.

MADDE  15 – (1) Proje yürütücüsü, projede ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları ile, ihtiyaç duyulması halinde tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için de teknik şartname hazırlanması,  ihale,  muayene ve kabul işlemlerinde görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen proje yürütücülerinin projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Bu durumda iptal edilen projeler için Madde 26 daki yaptırımlar uygulanır.

MADDE 16 – (1) Projeler kapsamında alınan tüketime yönelik mal ve malzemeler dahil her türlü demirbaş malzeme Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi envanter kayıtlarına alınır ve projenin yürütüleceği ilgili akademik birime proje yürütücüsü ve ekibinin kullanımı için devredilir.

(2) Proje yürütücüleri, proje kapsamında temin edilen makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda benzer konuda çalışan araştırmacıların kullanımına açmak zorundadır.

MADDE 17 – (1) Proje yürütücülerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul edilen proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, yürütücüsünün talebi halinde proje bütçesi Komisyon tarafından güncellenebilir.

(2) Proje yürütücüsü proje süresince,  öngörülmüş kalemler için cari harcama ile makine-teçhizat, tüketime yönelik mal ve malzeme, hizmet alımı ve diğer kalemler arasında gerekçeli ödenek aktarımı veya ek ödenek taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edilme zorunluluğu varsa bunun ortaya çıkış gerekçesi ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

(3) Ek ödenek veya güncelleme tutarı toplam proje başlangıç bütçesinin %50’sinden fazla olamaz. Talepler Komisyon tarafından karara bağlanır ve ilgili tüm alım başvuruları bu karardan sonra yapılabilir.

MADDE 18 – (1) Proje öngörüsünde alım için belirlenen harcama kalemleri içerisinde;  öngörülemeyen  nedenler veya hatalı giriş kaydı ve benzeri nedenlerle bütçe artışına gerek olmaksızın yapılması gereken aktarma ya da değişiklikler Rektör veya görevlendirdiği ilgili Rektör Yardımcısının uygun görüşü ile gerçekleştirilebilir.

MADDE 19 – (1) Altyapı, hızlandırılmış destek ve öğrenci odaklı projeler hariç, süresi bir (1) yıldan fazla olan kabul edilmiş projelerin yürütücüleri projenin başlama tarihinden itibaren her bir (1) yılın sonunda gelişme raporu formatına uygun olarak gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Raporda, o dönemdeki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve harcamalar özetlenir. Gelişme raporları, projenin niteliğine göre gerekli ise PDG’nin de görüşü alınarak Komisyon tarafından değerlendirilir. Projelerin desteğinin devamı,  Komisyonun bu projelerin gelişimi hakkındaki olumlu görüşüne bağlıdır.

(2) Komisyon, projelerdeki gelişmeyi yetersiz bulursa projenin düzeltilmesini isteyebilir. Yapılan düzeltmelere rağmen yetersizliğin devamı halinde proje komisyonca iptal edilebilir, araştırmacıları değiştirebilir veya yeni araştırmacılar eklenebilir. Bu durumda iptal edilen projeler için Madde 26 daki yaptırımlar uygulanır.

MADDE 20 – (1) Proje yürütücüsünün emeklilik, sağlık sorunu, görevlendirme gereğince uzun süreli proje çalışmalarına devam edemeyeceği veya lisansüstü tez projelerinde tez danışmanı değişikliği gibi mücbir sebeplerden dolayı projeyi yürütemeyeceği durumlarda, bağlı bulunduğu birimin veya yürütücünün önerisiyle, Komisyon proje yürütücüsünü değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

(2) Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, eski yürütücü ile imzalanmış olan proje destekleme sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve aynı sözleşme yeni yürütücü ile imzalanır. Bu durumda proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman yeni yürütücüye devredilir.

(3) Projenin iptali durumunda ise proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili kişi ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir.

(4) Proje yürütücüsünün mazereti nedeni ile geçici süreyle çalışmalarını yürütemeyeceği durumlarda kendisinin veya bağlı bulunduğu anabilim dalının talebiyle, önerilen bir isim, vekaleten yürütücü olarak atanabilir. Bu işlem Rektör veya görevlendirdiği ilgili Rektör Yardımcısının uygun görüşü ile gerçekleştirilebilir.

MADDE 21 – (1) Komisyon uygun gördüğü takdirde bir projeyi süreli veya süresiz olarak dondurabilir. Dondurma işlemini takiben projenin yeniden açılması veya iptali Komisyonun kararına bağlıdır. Dondurulan projelerde, çalışmaların yeniden başlatılması halinde dondurulma süresi projenin kabul edilen süresine dahil edilmez, dondurulan süre kabul edilen proje süresine eklenir.

Projelerin Sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Bilimsel araştırma projeleri niteliğine göre ek süre dahil en çok otuzaltı (36) ay içinde tamamlanır. Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç bir (1) ay önce Komisyondan gerekçeli ek süre isteyebilir. Proje yürütücüsünün mücbir sebeplerden dolayı zamanında ek süre talebinde bulunamaması durumunda mücbir sebep Komisyonca uygun görüldüğü takdirde, süresi içinde yapılamayan müracaat da Komisyon tarafından değerlendirilebilir.  Toplam proje süresi 36 ay ile sınırlı kalmak şartıyla projeye Komisyonca ek süre verilebilir. Proje ek süresi on iki (12) ayı geçemez.

MADDE 23 – (1) Sözleşmede belirlenen proje bitim tarihini izleyen üç (3) ay içinde proje sonuç raporu proje yürütücüsü tarafından, varsa projeden hazırlanan tebliğler, makaleler vb. ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri sonuç rapor formatına uygun olarak, bir (1) kopya halinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunulur. Bu rapor sonuç raporu değerlendirme formuna uygun olarak oluşturulan görüş ile birlikte, Komisyonca değerlendirilir. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir veya üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir. Değişiklik istenmesi durumunda; gerekli değişiklikler proje yürütücüsü tarafından yapıldıktan sonra hazırlanan yeni sonuç raporu değerlendirilmeye alınır. Karar, proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. Komisyon tarafından kabul edilen sonuç raporunun son hali kabul tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden temin edilen cilt kapağı ile ciltlenmiş ve CD ortamına yüklenmiş olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar ISI’nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslararası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, yöntem, analiz ve bilimsel bulgular kesimleri bağlamında kabul edilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda, bu yayınların bir kopyasının Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmesi proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.

(2) Altyapı ve yönlendirilmiş projelerin sonuç raporları, beklenen işlevlerin yerine getirildiği bilgisi ile sınırlı olarak hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Destekleme Sözleşmesine Aykırılık ve Diğer Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 24 – (1) Proje yürütülmekte iken proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık saptandığında proje Komisyon kararı ile iptal edilir ve iptal edilen proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman  için Madde 26 daki uygulamalar geçerlidir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler (5) yıl süreyle proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bu kişilere bir daha BAP desteği verilmez. Aynı uygulama, proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.

MADDE 25 – (1) Proje gelişme raporunu belirlenen süre içinde vermediği tespit edilen proje yürütücülerinin projesine ilişkin devam eden satın alma işlemleri durdurulur. Bu durum Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından proje yürütücüsüne bildirilir ve bir aylık süre içinde proje yürütücüsünün gelişme raporunu teslim etmesi istenir. Verilen süre içinde halen raporunu vermeyen proje yürütücüsünün söz konusu projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Projenin iptali durumunda Madde 26 uygulanır.

(2) Proje sonuç raporunu belirlenen süre içinde vermediği tespit edilen proje yürütücüsüne Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından bildirimde bulunulur ve bir aylık süre içinde proje yürütücüsünün sonuç raporunu teslim etmesi istenir. Verilen süreye rağmen sonuç raporunu vermeyen proje yürütücüsü hakkında Madde 26 uygulanır.

(3)  Ayrıca, desteklenmesi uygun görülen Bilimsel Araştırma Projelerinin, kurum içi veya dışından yapılan kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda kamu zararının tespit edilmesi durumunda ; kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

MADDE 26– (1) Yaptırım olarak projesi  iptal edilen ve/veya sonuç raporu reddedilen veya tüm yazılı uyarılara rağmen sonuç raporunu vermeyen proje yürütücüleri bir (1) yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz,  bu türden projeler kapsamında alınan aygıt ve ekipman proje yürütücüsünden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili kişi ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir.

MADDE 27 – (1) Projeden kaynaklanan Türkçe yayınlarda; “Bu araştırma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’nce desteklenmiştir. Proje No: ………… , Yıl” İngilizce yayınlarda ise; “This research has been supported by Ankara University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project Number: ………. , Yıl” dipnotu yer almalıdır. Ayrıca, “BAP Altyapı Projeleri” ile sağlanmış altyapıdan yararlanarak yapılan tüm yayınlarda bu durum aynı şekilde belirtilmelidir. Yapılan yayınların bir kopyası Komisyona sunulur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Ankara Üniversitesi’ne aittir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Uygulama

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 28 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi uyarınca  26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”  hükümleri uygulanır.

MADDE 29 – (1) Bu yönergenin mali hükümlerine ilişkin işlemlerde yılı merkezi yönetim bütçe kanunların da yer alan düzenlemeler ile yürürlükte bulunan “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 30 – (1) Ankara Üniversitesi Senatosunun  27/01/2009 tarih ve 310/2496 sayılı kararı ile kabul edilen “Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.